འབྲོང་ངུར་ཆོས་རྗེས་བྱ་ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་ལག་ལེན་བཅུད་བསྡུས་ཆེན་མོའི་འཆད་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ།

This is a gallery about འབྲོང་ངུར་ཆོས་རྗེས་བྱ་ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་ལག་ལེན་བཅུད་བསྡུས་ཆེན་མོའི་འཆད་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ། and contains 9 images.

001 Front Cover of Jatsik Laklen Chodu Chenmo

བྱ་ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལག་ལེན་བཅུད་བསྡུས་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ།།

འབྲོང་ངུར་ཆོས་རྗེ་བཅུ་དྲུག་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ངེས་དོན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་ཉེ་ཆར་གསར་དུ་བརྩམས་པའི་༼བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་རྟགས་འཇུག་གི་བརྗོད་བྱ་སྙིང་པོ་བྱ་ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལག་ལེན་བཅུད་བསྡུས་ཆེན་མོ་༽ཞེས་བྱ་བ་དཔར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་ལ་ཉེ་བ་ཡིན། ནང་དོན་དཀར་ཆག་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད། Content of Jatsik Kyi Namshak Laklen Choedue Chenmo